Pedagogisch Project

Onze school behoort tot scholengroep 17 van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. We streven naar maximale gelijke onderwijskansen.
We werken op basis van een schooleigen opvoedingsproject dat steunt op het PPGO!, het pedagogisch project van het gemeenschapsonderwijs.
Dit opvoedingsproject bepaalt ons schoolbeeld.

Belangrijkste kenmerken?
Elke leerling, ongeacht zijn/haar godsdienstige overtuiging, culturele of socio-economische achtergrond, heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs.

Uiteraard is kennis belangrijk. Maar je kunt later in je job enkel goed functioneren als je ook sociaal vaardig bent, als je kan samenwerken en je mannetje kan staan. Daarom leren we vlot communiceren, fair en respectvol omgaan met anderen, beleefd zijn en ons aan leefregels houden.

We voeden onze leerlingen op tot volwaardige burgers, die met gemak hun weg vinden in de snel veranderende samenleving.

Wij zijn een …

Dynamische school

Onze school wil elk kind, volgens zijn/haar mogelijkheden, zo ver mogelijk brengen. Dit doen we door:

 • rekening te houden met de beginsituatie van elk kind en
  socio-emotionele begeleiding te geven;
 • te werken met een geïnformatiseerd leerlingvolgsysteem;
 • te werken in goed begeleide groepen;
 • individuele hulp te bieden waar nodig;
 • computerondersteunend onderwijs te bieden in elke richting;
 • zeer zorgvuldig te evalueren;
 • veel aandacht te geven aan de kwetsbare leerlingen, die we extra ondersteunen via gelijke onderwijskansen (GOK).

Open school

Onze school is letterlijk “open”.

 • Van op de straat kan je onze leerlingen zien, o.a. op de speelplaats met veel groen, beplanting en zithoekjes.
 • Door de morele en financiële ondersteuning van de vriendenkring Canticleer en oudleerlingenbond ColRMS kunnen we voor een aantal leerlingen het onderwijs meer betaalbaar maken.
 • Er is regelmatige samenwerking met externe partners zoals gemeentebestuur, VDAB, Unizo, andere secundaire scholen, politie, brandweer, technische dienst van de gemeente, sportdienst,
  gezinsraad, …

Ervaringsgericht en projectmatig onderwijs

In projectwerking en binnen de opties verdwijnen de schotten tussen BSO, TSO en ASO en komen zowel vakgebonden als vakoverschrijdende eindtermen aan bod. Jonge mensen leren elkaars sterke punten kennen, er wordt contact gemaakt met de buitenwereld en het is bovenal leuk en verrijkend.
Onze leerlingen gaan in het 2e leerjaar B, 4e (enkel ASO en TSO) en eindjaar op een meerdaagse reis in België of buitenland. Ze verkennen Parijs, Londen, Barcelona, Berlijn of een andere Europese stad.

Enkele van onze projecten:

 • Drug- en alcoholpreventie – Bullshit Free Generation – VAD enquête – Croes Controle – Vroeg interventie
 • Verkeersveiligheid in samenwerking met VSV en VAB (Mobibus – SMS slimme mobiele scholen)
 • Aanpak van pestgedrag (Cyberpesten – Gender – Conflictbeheersing & Hergo)
 • Gezonde voeding (Oog voor lekkers)

Werkervaring door stages:

Het accent ligt op ervaringsgericht leren door stages en onze leerlingen zijn graag geziene werkkrachten. Ze doen op regelmatige basis ervaring op door te werken in winkels, rust- en verzorgingstehuizen, kinderdagverblijven, schrijnwerkerijen, KMO’s en kleuter- en lagere scholen.